Μήνας: Μάιος 2009

Ο ιστοχώρος της ΕΕ για τη βελτίωση της νομοθεσίας της

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_el.htm η ΕΕ δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για τη βελτίωση της νομοθεσίας της. Συγκεκριμένα, περιέχει τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των άλλων θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Επίσης, παρέχει…Read More »

Βιβλιοπαρουσίαση: Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου (Επιτομή), 2009

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία έτη, ανάπτυξη που όμως φέρνει αντιμέτωπο το δίκαιο με πολλά, καινοφανή και ενίοτε, δυσεπίλυτα ζητήματα. Η παρούσα μονογραφία είναι, ακριβώς, η προσπάθεια να δοθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα ζητήματα αυτά, τα οποία αφορούν…Read More »

Γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων σε υποθέσεις παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Σε συνέχεια της απόφασης του ΔΕΚ της 29.1.2008 στην υπόθεση C-275/06 (Productores de Música de España (Promusicae) κατά Telefónica de España SAU), το Δικαστήριο εξέδωσε τη διάταξη της 19ης Φεβρουαρίου 2009 υπόθεση C 557/07 (SG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH κατά Tele2…Read More »

Συνέδριο – Ηλεκτρονική Δημοκρατία 7.-8.9.2009 στη Βιέννη

Στις 7 – 8.9.2009 θα πραγματοποιηθεί Συνέδριο για ζητήματα ηλεκτρονικής δημοκρατίας στο Πανεπιστήμιο Economics and Business Administration, στη Βιέννη. Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του Συνεδρίου: There are a number of eDemocracy applications, ranging from transparency sites and information, discussion, deliberation and consultation…Read More »

Απόφαση Μον. Πρωτοδικείου Ροδόπης: Τα ιστολόγια δεν υπάγονται στην έννοια του ηλεκτρονικού τύπου

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 44/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης κρίθηκε ότι τα ιστολόγια δεν υπάγονται στην έννοια του ηλεκτρονικού τύπου. Αναλογικά βρίσκει εφαρμογή η νομοθεσία του τύπου στην περίπτωση του ιστολογίου. Βλ. την απόφαση σε Αρμενόπουλο 2009, σελ. 406 επ.

Βραβείο EUROPEAN eDEMOCRACY AWARD 2009

Το Ευρωπαϊκό βραβείο Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας είναι μια προσπάθεια ανάδειξης των πιο πρωτοποριακών πρωτοβουλιών στο χώρο της ηλεκτρονικής δημοκρατίας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 50 πρωτοβουλίες για την eDemocracy στην ΕΕ των 27 επιλέχθηκαν για το European eDemocracy Award 2009. Αυτή τη χρονιά ο…Read More »

Βιβλιοπαρουσίαση: Το Δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Επιτομή)

Το παρόν βιβλίο συνιστά την παρουσίαση των επιμέρους ζητημάτων που εμπίπτουν στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, παρουσίαση η οποία γίνεται με διδακτικό τρόπο και με τη χρήση επεξηγηματικών παραδειγμάτων, αλλά και με εισαγωγή στις βασικές τεχνολογικές και άλλες έννοιες που πρέπει να…Read More »

Υπηρεσίες τρισδιάστατης περιήγησης σε δρόμους ελληνικών πόλεων

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το οποίο ακολουθεί, η Αρχή έκρινε ότι είναι αρμόδια να κρίνει σχετικά με τη νομιμότητα της υπηρεσίας Street View της Google, η λειτουργία της οποίας έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις διεθνώς, όπως…Read More »

Επαναχρησιμοποιηση πληροφοριών δημοσιου τομέα

H Επιτροπή της ΕΕ εξέδωσε στις 7 Μαίου 2009 ανακοίνωση σχετικά με την επανεξέταση της οδηγίας 2003/98 για την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα (COM(2009) 212 τελικό). Στην Ανακοίνωσή της η Επιτροπή αναφέρει ότι η αξία της κοινοτικής αγοράς ΠΔΤ εκτιμάται…Read More »