Μήνας: Ιούλιος 2008

Διαδικτυακά φίλτρα – Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης υιοθέτησε στις 26.03.2008 τη Σύσταση CM/Rec(2008)6 «σχετικά με τα μέτρα για την προώθηση του σεβασμού της ελευθερίας της έκφρασης και την πληροφόρηση σχετικά με τα διαδικτυακά φίλτρα». Στόχος της Σύστασης είναι η αναγνώριση κοινών προτύπων…Read More »