Δημοσιεύσεις

ΒΙΒΛΙΑ:

Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη και οι περιορισμοί του

Πρόλογος: Λίλιαν Μήτρου, Αν. Καθηγήτρια Παν. Αιγαίου

 

Η παρούσα μελέτη ξεκινά με τη διαπίστωση ότι σήμερα ζούμε σε μια εποχή «απόλυτης ψηφιακής μνήμης» όπου τα πάντα καταγράφονται, πολύ συχνά χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου, στο οποίο αφορούν, η δυνατότητα δε διαγραφής του παρελθόντος φαντάζει σχεδόν αδύνατη. Εύλογο είναι, όμως, ότι έτσι θίγεται το δικαίωμα του προσώπου να έχει έλεγχο επί των ιδίων πληροφοριών. Για το λόγο αυτό, επισημαίνεται η αναγκαιότητα εισαγωγής ενός νέου δικαιώματος, του δικαιώματος στην ψηφιακή λήθη, στην αξίωση δηλ. του ατόμου να διαγράφονται οι πληροφορίες που το αφορούν ώστε να μην ανιχνεύσιμο από τους άλλους και να μην χρειάζεται να έρχεται διαρκώς αντιμέτωπο με το παρελθόν του.

Το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται, για πρώτη φορά, στο Σχέδιο Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Ωστόσο, η διασφάλιση ενός δικαιώματος στην διαγραφή του ψηφιακού παρελθόντος έχει να αντιμετωπίσει τη σύγκρουση του δικαιώματος αυτού με το δικαίωμα στην πληροφόρηση και στην ελευθερία της έκφρασης. Τα ζητήματα αυτά αναπτύσσονται στην παρούσα μελέτη, καθώς το δικαίωμα στη λήθη δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο να γίνουμε μια «κοινωνία λωτοφάγων» ούτε να λειτουργήσει ως πρόσχημα για την επιβολή λογοκρισίας στον κυβερνοχώρο, αλλά και η επίκληση της ελευθερίας έκφρασης δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία στη διατήρηση της απόλυτης ψηφιακής μνήμης και στη δημιουργία ενός νέου «κοινωνικού Πανοπτικού».

Έτος Έκδοσης: 2014
ISBN/ISSN: 978-960-568-078-7

Νομική Πληροφορική

H εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη νομική πράξη.

Πρόλογος: Ν. Ιντζεσίλογλου. [Σειρά: Πανεπιστημιακά Εγχειρίδια – τ. 8]

Αντικείμενο του βιβλίου είναι η έρευνα σχετικά με τις βαθιές αλλαγές που επιφέρουν οι ΤΠΕ στη νομική επιστήμη.
Σήμερα, η εύρεση της νομοθεσίας και νομολογίας λαμβάνει χώρα ταχύτατα και με χαμηλό κόστος, με τη χρήση επιγραμμικών (online) βάσεων δεδομένων και άλλων συστημάτων νομικής πληροφόρησης. Την πληροφόρηση αυτή αξιοποιούν οι νομικοί (δικηγόροι, δικαστές, συμβολαιογράφοι) και οι νομοθέτες, αλλά και τρίτοι, οι οποίοι είναι αποδέκτες της νομικής πληροφορίας, όπως είναι, π.χ., τα στελέχη επιχειρήσεων, δημόσιων υπηρεσιών, ΟΤΑ και άλλοι επαγγελματίες.
Τις μεθόδους πρόσβασης και επεξεργασίας της νομικής πληροφορίας μελετά ο κλάδος της νομικής πληροφορικής, με στόχο την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του νομικού συστήματος και της νομικής επιστήμης. Στα ζητήματα αυτά επικεντρώνεται η ανά χείρας μελέτη. Μετά από μια εκτενή εισαγωγή στα θεωρητικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των ΤΠΕ στο δίκαιο, παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο οι τεχνολογίες νομικής πληροφόρησης, όπως είναι ιδίως, οι νομικές βάσεις δεδομένων και οι τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών σε αυτές. Γίνεται αναφορά τόσο στις ελληνικές όσο και στις κοινοτικές και διεθνείς νομικές βάσεις δεδομένων, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Έλληνας νομικός.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τεχνολογίες του Διαδικτύου και ειδικότερα, εκτίθενται οι δυνατότητες που παρέχει το Διαδίκτυο για την προβολή και επικοινωνία του σύγχρονου νομικού. Στο βιβλίο παρέχονται χρήσιμες διευθύνσεις δικτυακών τόπων που παρέχουν νομική πληροφόρηση, ενώ γίνεται αναφορά στις νέες τεχνολογίες του Διαδικτύου, όπως είναι το σημασιολογικό Διαδίκτυο, η γλώσσα σήμανσης XML κοκ αλλά και στη νομική διδασκαλία μέσω του Διαδικτύου. Το τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει τρία κεντρικά θέματα που αφορούν τις εφαρμογές των ΤΠΕ στην παραγωγή και εφαρμογή του δικαίου και πιο συγκεκριμένα, τα νομοθετικά πληροφοριακά συστήματα, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ηλεκτρονική δίκη.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο βιβλίο δεν γίνεται απλά περιγραφή των τεχνολογιών νομικής πληροφορικής, αλλά επιχειρείται η συστηματική ανάλυση και κριτική προσέγγιση των εφαρμογών των ΤΠΕ στο δίκαιο, καθώς και η διερεύνηση των ορίων εφαρμογής τους. Επιπλέον, λόγω του ότι το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε νομικούς, εκτίθεται σε αυτό το νομικό πλαίσιο – όπου αυτό υφίσταται – που διέπει τη χρήση των ΤΠΕ από νομικούς, όπως λ.χ. στην περίπτωση της διαφήμισης των δικηγόρων στο Διαδίκτυο ή της ηλεκτρονικής δίκης και της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης κ.ο.κ.Έτος Έκδοσης: 2012
ISBN/ISSN: 978-960-445-890-5

 

Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου – Επιτομή

[Σειρά: Πανεπιστημιακά Εγχειρίδια – τ. 1]

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία έτη, ανάπτυξη που όμως φέρνει αντιμέτωπο το δίκαιο με πολλά, καινοφανή και ενίοτε, δυσεπίλυτα ζητήματα. Η παρούσα μονογραφία είναι, ακριβώς, η προσπάθεια να δοθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα ζητήματα αυτά, τα οποία αφορούν περισσότερους τομείς του δικαίου και, όχι, βεβαίως, μόνο το εμπορικό δίκαιο.

Στόχος της παρούσας επιτομής είναι η παρουσίαση των ποικίλων θεματικών που αφορούν τη δραστηριοποίηση φορέων παροχής υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εμπορίου, με τρόπο εύληπτο και κατανοητό, όχι μόνο στους σπουδαστές του δικαίου, αλλά και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.

Στην εισαγωγή του βιβλίου αναπτύσσονται βασικές έννοιες, γίνεται αναφορά στα μοντέλα του ηλεκτρονικού εμπορίου και παρουσιάζεται η σχετική τεχνολογία. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι διατάξεις του π.δ. 131/2003 που αφορούν τις γενικές προϋποθέσεις άσκησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ στη συνέχεια εξετάζονται ειδικότερα νομικά ζητήματα. Εδώ περιλαμβάνονται τα ονόματα χώρου, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων, η διαφήμιση στο Διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές συμβάσεις και ηλεκτρονικές υπογραφές, αλλά και ζητήματα προστασίας του καταναλωτή, προστασίας προσωπικών δεδομένων, φορολογικά ζητήματα και ευθύνης για την παροχή υπηρεσιών στο Διαδίκτυο.

Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN/ISSN: 978-960-445-430-3

 

Δίκαιο της πληροφορικής – Β’ έκδοση

Πρόλογος: Νικ. Ιντζεσίλογλου, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Περιλαμβάνεται συμπλήρωμα με τις νομοθετικές μεταβολές στο εθνικό δίκαιο και τις εξελίξεις στο δίκαιο της ΕΕ που αφορούν το αντικείμενο μελέτης του δικαίου πληροφορικής.

 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη συνέχεια του βιβλίου “Εισαγωγή στο δίκαιο της πληροφορικής” που εκδόθηκε το 2006, το οποίο έχει εμπλουτισθεί αρκετά, ώστε να προσφέρει στον αναγνώστη – μελετητή και ερευνητή του δικαίου μια ευρύτερη εποπτεία και γνώση του δικαίου της πληροφορικής.

Ο στόχος, στον οποίο αποσκοπεί το ανά χείρας βιβλίο, είναι όχι να πραγματευθεί εξαντλητικά το δίκαιο της πληροφορικής, αλλά να παρέχει μια ευρεία εποπτεία στις επιμέρους θεματικές που συγκαταλέγονται στο αντικείμενό του. Με την προσθήκη των νέων θεματικών περιοχών γίνεται δυνατό να βρει ο αναγνώστης απαντήσεις σε μια πληθώρα ζητημάτων και να πληροφορηθεί για θέματα που δεν καλύπτονται από άλλα αντίστοιχα εγχειρίδια ή δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς από την ελληνική βιβλιογραφία, όπως είναι, λ.χ., η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, οι ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες, η φορολόγηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κ.λπ.

Επιπλέον, το βιβλίο έχει συμπληρωθεί με θεματικές που δεν καλύπτονταν από την πρώτη έκδοση, όπως είναι η προβληματική για τα ονόματα χώρου (domain names), η οποία έχει μελετηθεί στην ελληνική βιβλιογραφία, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις πιο πρόσφατες αλλαγές του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, όπως είναι ο νέος Κανονισμός της ΕΕΤΤ για τα ονόματα χώρου κ.ο.κ.

Ένα βασικό πλεονέκτημα του βιβλίου είναι ότι είναι ενημερωμένο με τις πιο πρόσφατες τροποποιήσεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα και προσφέρει έτσι ακριβή πληροφόρηση, ενώ περιέχει παραπομπές στη σχετική βιβλιογραφία για περαιτέρω έρευνα.

Το βιβλίο αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Μετά τη σύντομη εισαγωγή στο αντικείμενο και τη μεθοδολογία του δικαίου της πληροφορικής, στο πρώτο κεφάλαιο, ακολουθεί στο δεύτερο κεφάλαιο η πραγμάτευση του ζητήματος της προστασίας των ψηφιακών έργων, στα οποία περιλαμβάνεται το λογισμικό, οι βάσεις δεδομένων, τα πολυμέσα, οι ιστοσελίδες, οι τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών και το υλικό η/υ.

Στο τρίτο κεφάλαιο, το οποίο είναι σχετικό με το προηγούμενο, αναπτύσσεται η προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων στο Διαδίκτυο και ειδικότερα, των ονομάτων χώρου (domain names) και των μετα-ετικετών (meta-tags). Η παρουσίαση της προβληματικής για τα ονόματα χώρου είναι αναλυτική και περιλαμβάνει την ανάλυση της νομικής τους φύσης και, κυρίως, της σύγκρουσης ονομάτων χώρου και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων. Επίσης, παρουσιάζεται το τρέχον καθεστώς διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου, ενώ το κεφάλαιο κλείνει με την ανάλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από τη χρήση μετα-ετικετών στις ιστοσελίδες.

Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται τις συμβάσεις πληροφορικής, ήτοι αυτές που αφορούν το λογισμικό, τις βάσεις δεδομένων, καθώς και τις ποικίλες υπηρεσίες Διαδικτύου (πρόσβαση, φιλοξενία στο Διαδίκτυο, διαδικτυακή διαφήμιση κ.λπ.). Το κεφάλαιο κλείνει με τη συνοπτική αναφορά σε ζητήματα ανταγωνισμού.

Εκτεταμένη αναφορά γίνεται, ακολούθως, στο πέμπτο κεφάλαιο, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές εν ευρεία εννοία. Εδώ περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που ρυθμίζονται από την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το π.δ. 131/2003, η προστασία καταναλωτών, τα ηλεκτρονικά έγγραφα και οι ηλεκτρονικές υπογραφές, οι υπηρεσίες που βασίζονται ή στηρίζονται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους, φορολογικά ζητήματα, τα πρότυπα και οι τεχνικοί κανόνες, η ηλεκτρονική πληρωμή και οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες και δημόσιες προμήθειες.

Σημαντική θέση καταλαμβάνει η εξέταση του πλαισίου της προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πέμπτο κεφάλαιο, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ενώ το κεφάλαιο κλείνει με την παρουσίαση της οδηγίας για τη διατήρηση δεδομένων.

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ποινικό πλαίσιο ρυθμίσεων για αδικήματα που σχετίζονται με τους η/υ και το Διαδίκτυο, ενώ στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Το βιβλίο περιέχει πίνακα της βιβλιογραφίας και λημματικό ευρετήριο, ενώ είναι ενημερωμένο με την πρόσφατη βιβλιογραφία και νομολογία, αποτελεί δε χρήσιμο βοήθημα για κάθε νομικό ή χρήστη των νέων τεχνολογιών, καθώς παρέχει μια πλήρη εισαγωγή στο νομικό καθεστώς που διέπει τη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας.

Στο συμπλήρωμα του έργου παρέχεται ενημέρωση και για τις πλέον τρέχουσες εξελίξεις. Σημειώνεται ότι οι παραπομπές στο βιβλίο γίνονται με αναφορά στον αριθμό περιθωρίου.

Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN/ISSN: 978-960-445-356-6

Προστασία προσωπικών δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Πρόλογος: Κ. Παμπούκης. Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 12]

 

Στα πλαίσια του αγώνα εναντίον της προσωπικής κρατήσεως, είχαμε την ευκαιρία να επισημάνουμε τα ακόλουθα: [Κ. Παμπούκης, Προσωπική κράτηση για χρηματικές υποχρεώσεις από σύμβαση (Εκδόσεις Σάκκουλα, 1999) σελ. 14] «Είναι αλήθεια, …, ότι μια οικονομία δεν μπορεί να ευημερήσει αν η πίστη, επί της οποίας εδράζεται, δεν λειτουργεί ελλόγως, αν δεν επαληθεύεται ταχέως και ακριβώς. Η άψογη λειτουργία της πίστεως, όμως, δεν προϋποθέτει μόνο τη συμβολή του οφειλέτη• προϋποθέτει, επίσης, και μάλιστα κατά πρώτο λόγο, τη συμβολή και του δανειστή. Για να λειτουργήσει η πίστη όπως πρέπει, πράγματι, επιβάλλεται να τεθεί από την αρχή σε βάσεις απολύτως υγιείς. Ειδικότερα, ο δανειστής οφείλει πρώτα να εξακριβώσει και να σταθμίσει τη φερεγγυότητα του οφειλέτη και ύστερα ν’ αποφασίσει ανάλογα με το πόρισμα που θα σχηματίσει…».

Στο χώρο του τραπεζικού δανεισμού, την τήρηση του ανωτέρω κανόνος διασφαλίζει το σύστημα πληροφοριών «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Το σύστημα τούτο, όμως, καθώς συγκεντρώνει και μεταδίδει προσωπικά δεδομένα σχετικά με την οικονομική συμπεριφορά των ενεργών ή πιθανών πιστοληπτών, εισδύει στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής αυτών και αγγίζει τη συναλλακτική τιμή των. Τ’ αποτελέσματα αυτά, δε, παράγουν την ανάγκη οριοθετήσεως κι ελέγχου της λειτουργίας του ειρημένου συστήματος.

Στην ανάγκη αυτή, ακριβώς, έρχεται ν’ ανταποκριθεί – και ανταποκρίνεται όντως – η παρούσα εργασία. Η εργασία αυτή, στ’ αλήθεια, καλύπτει το θέμα της από κάθε άποψη. Με πλήρη γνώση της σχετικής νομικής φιλολογίας θέτει τα ζητήματα, παραθέτει τις επ’ αυτών τοποθετήσεις, ιδίως μάλιστα της αρμόδιας Αρχής, και ποτέ δεν παραλείπει να διατυπώσει αιτιολογημένα τις δικές της απόψεις.

Σημειώνεται ότι η εργασία αυτή αποτελεί διεύρυνση εισηγήσεως του συγγραφέα που έλαβε χώρα την 1η Μαρτίου 2006 σε συνάντηση των μελών και των φίλων της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου.

Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN/ISSN: 978-960-445-072-7

Κοινωνικό κράτος δικαίου

Υπό το πρίσμα της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001 (άρθρο 25 παρ. 1 Σ) και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου

 

Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 25 § 1 Συντ. μετά την πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση. Το Σύνταγμα του 1975 κατοχύρωνε έμμεσα την εν λόγω αρχή ήδη πριν την αναθεώρηση του 2001, ωστόσο υπήρχε και έντονη αμφισβήτησή της από μερίδα θεωρητικών. Έτσι, μετά τη θεσμική κατοχύρωσή της, η αρχή αποκτά συνταγματικό υπόβαθρο και αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης συνταγματική αρχή.

Όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, η θεσμική κατοχύρωση του κοινωνικού κράτους σημαίνει την επιβεβαίωση της θεσμικής διάστασης της κοινωνικής προστασίας και την αντίσταση στις προσπάθειες διάλυσης του κράτους πρόνοιας και υπονόμευσης των κοινωνικών δικαιωμάτων. Υπό αυτή την έννοια, η συνταγματική κατοχύρωση της αρχής αποκτά και συμβολική σημασία, καθώς δηλώνει την προσήλωση του συνταγματικού νομοθέτη στον κοινωνικό ρόλο και τις υποχρεώσεις κοινωνικής προστασίας που αναλαμβάνει η Πολιτεία έναντι των πολιτών της.

Κεντρικό αντικείμενο της μονογραφίας είναι η αναζήτηση του περιεχομένου της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου και η εξέταση των λειτουργιών που αυτή αναπτύσσει. Συγκεκριμένα, διακρίνονται ορισμένες συνιστώσες της αρχής, όπως είναι: α) η αξίωση του ατόμου για τη διασφάλιση ενός ελαχίστου επιπέδου διαβίωσης, β) η κοινωνική φροντίδα ή φροντίδα για την ύπαρξη στους τομείς της παροχικής διοίκησης, γ) ο καθορισμός του οικονομικού και κοινωνικού Συντάγματος, δ) η κοινωνική ασφάλιση και ε) η φορολογική πολιτική στο σύγχρονο κοινωνικό κράτος.

Περαιτέρω, εξετάζεται ο νομικός χαρακτήρας της αρχής και οι λειτουργίες που αναπτύσσει, στις οποίες περιλαμβάνεται η ανανοηματοδότηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η ερμηνευτική λειτουργία που συμβάλλει στην ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων, η λειτουργία της κατά τον έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων, η δυνατότητα διασφάλισης ενός δικτύου κοινωνικής ασφάλειας και η δυνατότητα θεμελίωσης νέων κοινωνικών δικαιωμάτων, βάσει της αρχής. Ακόμη, αναλύονται οι δυνατότητες δικαστικής προστασίας, σε περίπτωση που ο κοινός νομοθέτης ή η διοίκηση παραλείπουν να νομοθετήσουν και να υλοποιήσουν τα κοινωνικά δικαιώματα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται δύο πτυχές της εν λόγω προστασίας: α) η αστική ευθύνη του Δημοσίου και β) η προσβολή των παραλείψεων της Διοίκησης. Το πρώτο μέρος του βιβλίου ολοκληρώνεται με την εξέταση των κοινωνικών δικαιωμάτων ως εξειδικεύσεων της αρχής του κοινωνικού κράτους.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παρουσιάζεται η κατοχύρωση της αρχής του κοινωνικού κράτους στο θεσμικό οικοδόμημα της Ένωσης μέσα από μια διαδρομή που εκκινεί από τις απαρχές της ίδρυσης των Κοινοτήτων και περνά από διάφορες φάσεις μέχρι την υιοθέτηση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και την ψήφιση της Συνθήκης για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συντάγματος.

Τέλος, στο επίμετρο διερευνάται η σχέση του δικαίου της Ένωσης και του εθνικού Συντάγματος, όσον αφορά τη σημασία της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου και των κοινωνικών δικαιωμάτων, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν τίθεται ζήτημα σύγκρουσης μεταξύ εθνικού Συντάγματος και δικαίου της Ένωσης, και ιδίως αν υφίσταται κίνδυνος μείωσης του επιπέδου προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο.

Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN/ISSN: 978-960-445-002-6

Το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου
 

Το βιβλίο παρουσιάζει αναλυτικά το νέο νομικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ήτοι κυρίως τις διατάξεις του π.δ. 131/2003, με το οποίο ενσωματώνεται η οδηγία 2000/31/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο. Η ανάλυση του νομικού πλαισίου που διέπει τις συναλλαγές του ηλεκτρονικού εμπορίου θέτει στο επίκεντρο τις διατάξεις του τελευταίου, δεν μπορεί όμως να αγνοήσει και τα σχετικά νομοθετήματα, όπως είναι κυρίως το π.δ. 150/2001 για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, αλλά και τις πτυχές που αφορούν την προστασία του καταναλωτή, στις οποίες θα γίνει αναφορά, όπου αυτό καθίσταται αναγκαίο. Επίσης, ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερώνεται στην εξέταση των πτυχών της προστασίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τα ζητήματα που θίγονται στο σύγγραμμα, ειδικότερα, αφορούν το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, την ελευθερία παροχής των εν λόγω υπηρεσιών μέσα στην ΕΕ, τη διαφήμιση των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, τη μη αιτηθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία και τη διαφήμιση των ελευθέρων επαγγελμάτων, την ηλεκτρονική κατάρτιση συμβάσεων, την ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών, είτε πρόκειται για τους φορείς παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο είτε για τους παροχείς φιλοξενίας, την έννομη προστασία στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τέλος, την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το σύγγραμμα αποτελεί την πρώτη αναλυτική παρουσίαση του νομικού πλαισίου που διέπει τις συναλλαγές του ηλεκτρονικού εμπορίου στη Χώρα μας. Πέρα από θεωρητική ανάλυση, περιέχει και εκτενή νομολογία (ελληνική και, κυρίως, διεθνή), γεγονός που καθιστά το βιβλίο χρήσιμο τόσο στο θεωρητικό και το σπουδαστή του δικαίου, όσο σε δικαστές και δικηγόρους που ασχολούνται με ζητήματα του δικαίου του ηλεκτρονικού εμπορίου.

ISBN/ISSN: 978-960-301-817-1
Σελίδες: 322
Copyright: 2003

 

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
 

Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια δικλείδα ασφαλείας όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων από την πληροφορική και ιδίως του δικαιώματος προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, την οποία εγγυάται η νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων (κυρίως ο ν. 2472/97). Κεντρική σημασία στο πλαίσιο αυτό έχουν ιδίως οι ρυθμίσεις που αφορούν τα «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα», ήτοι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την ερωτική ζωή, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες.

Ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία και χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων απασχόλησαν την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη νομολογία, σε υποθέσεις που έγιναν ευρύτερα γνωστές, όπως είναι λ.χ. η υπόθεση της αναγραφής του θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες κ. ά. Μέσα από το διάλογο και τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε, με αφορμή τα προβλήματα αυτά, αναδείχθηκε η ανάγκη ερμηνευτικής προσέγγισης του δικαίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ειδικής ρύθμισης που αφορά τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση της επεξεργασίας των ευαίσθητων δεδομένων στο άρθρο 7 (και τις συναφείς διατάξεις) του ν. 2472/97, σε σύγκριση με την αντίστοιχη ρύθμιση του άρθρου 8 της κοινοτικής οδηγίας˙ δεν περιορίζεται όμως σε μια ανάλυση της εν λόγω διάταξης, αλλά υπεισέρχεται σε βάθος στη θεωρητική συζήτηση σχετικά με την αναγκαιότητα της εισαγωγής της ρύθμισης. Αποτελεί, έτσι, χρήσιμο βοήθημα για τον νομικό τόσο της θεωρίας όσο και της πράξης, καθ’ όσον προσεγγίζει σφαιρικά τα ζητήματα που ανακύπτουν από την εν λόγω προβληματική, κάνοντας εκτεταμένη αναφορά στις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη σχετική νομολογία.

Στην εισαγωγή της μελέτης γίνεται αναφορά στην εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και την επίδρασή τους στον ιδιωτικό βίο, καθώς και, ειδικότερα, στους κινδύνους από την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, ενόψει των οποίων κατέστη αναγκαία η νομοθετική κατοχύρωση της προστασίας προσωπικών δεδομένων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ακολούθως, στο πρώτο κεφάλαιο εκτίθεται το αντικείμενο και το συνταγματικό πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων και παρουσιάζεται συνοπτικά ο ν. 2472/97. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η προβληματική σχετικά με την αναγκαιότητα της ρύθμισης των ευαίσθητων δεδομένων. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η καθιέρωση της ρύθμισης στις διάφορες εθνικές νομοθεσίες και στη συνέχεια, σε διεθνή νομικά κείμενα, γίνεται ανάλυση των χαρακτηριστικών των εν λόγω ρυθμίσεων και αναφορά σε εναλλακτικές προσεγγίσεις, ενώ, ακολούθως, γίνεται εκτεταμένη αναφορά στη δικαιοπολιτική θεμελίωση της ρύθμισης και επισκόπηση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των αποφάσεων της Αρχής και του ΣτΕ. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η συνταγματική διάσταση της προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται το κατ’ ιδίαν περιεχόμενο της ρύθμισης. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την παρουσίαση, στο πέμπτο κεφάλαιο, των συνεπειών από την παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, ήτοι τις διοικητικές, τις ποινικές κυρώσεις και την αστική ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας.

ISBN/ISSN: 978-960-301-736-1
Σελίδες: 358
Copyright: 2003

 

Πληροφορική και Δημόσιο Δίκαιο

Έμπειρα συστήματα ασαφούς λογικής και η εφαρμογή τους στις αόριστες έννοιες

 

Στο βιβλίο αυτό ερευνάται η συνεισφορά των εμπείρων συστημάτων (expert systems) γενικά και των συστημάτων που βασίζονται στην ασαφή λογική (fuzzy logic) ειδικότερα, στην εξειδίκευση των αόριστων εννοιών του δημοσίου δικαίου. Στα πλαίσια της εν λόγω μελέτης επιχειρείται μια διεπιστημονική και διακλαδική προσπάθεια που άπτεται ποικίλων επιστημονικών κλάδων, όπως είναι η Νομική Πληροφορική, η Λογική και το Διοικητικό Δίκαιο. Τα προβλήματα της ερμηνείας και της εφαρμογής των αόριστων εννοιών στο δη-μόσιο δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τη σχέση των αόριστων εννοιών με τη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, έχουν μελετηθεί από πολλούς συγγραφείς, με την ανάπτυξη όμως συστη-μάτων τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκουν εφαρμογή για την αυτοματοποίηση των νομι-κών αποφάσεων, τίθενται σε νέα βάση από τον συγγραφέα του βιβλίου, ο οποίος επιχει-ρεί μια σύγχρονη προσέγγιση σε αυτά.

Στα πρώτα κεφάλαια γίνεται παρουσίαση των θεμελιωδών εννοιών της πληροφορικής και της τεχνολογίας των εμπείρων συστημάτων και των συστημάτων ασαφούς λογικής. Στη συνέχεια ακολουθεί ο νομικός προβληματισμός αναφορικά με τις αόριστες έννοιες του δημοσίου δικαίου, ο οποίος καλύπτει θέματα τόσο θεωρίας του δικαίου γενικά όσο και θεωρίας του δημοσίου δικαίου ειδικότερα. Έτσι, παρουσιάζονται αναλυτικά και υποβάλ-λονται σε κριτική οι απόψεις και θεωρήσεις πολλών συγγραφέων αναφορικά με τη φύση των αόριστων εννοιών και με τα προβλήματα ερμηνείας και υπαγωγής που τίθενται στον εφαρμοστή του δικαίου. Η μελέτη και ανάλυση της φύσης των αόριστων εννοιών επικε-ντρώνεται, στα επόμενα κεφάλαια, στα προβλήματα που αφορούν την αυτοματοποίηση της διαδικασίας εφαρμογής τους. Τα συμπεράσματα από τη θεωρητική επεξεργασία, συ-μπληρώνουν τέλος, συγκεκριμένα πορίσματα αναφορικά με τη συμβολή των εξεταζόμε-νων συστημάτων νομικής πληροφόρησης.

Το βιβλίο αυτό συνιστά μια αξιοπρόσεκτη και πρωτότυπη προσπάθεια διερεύνησης των δυνατοτήτων και των ορίων της χρησιμοποίησης προγραμμάτων η/υ και πιο συγκε-κριμένα, συστημάτων ασαφούς λογικής, για τη μελέτη του νοηματικού περιεχομένου και της μεθοδολογίας εφαρμογής των αόριστων νομικών εννοιών.

ISBN/ISSN: 978-960-301-491-5
Σελίδες: 351
Copyright: 2000
ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΕΡΑ (ηλεκτρονική μορφή)
Πανελλήνιο Συνέδριο (Θεσσαλονίκη 7-8/6/2013) Πρόεδρος: Ιωάννης Ιγγλεζάκης

Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Ιγγλεζάκης , Ν. Ιντζεσίλογλου , Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου ,Α. Τσαούση

Έκδοση 2014, Σελ.: 334

Ο τόμος των πρακτικών του συνεδρίου με θέμα «Νομικές και Κοινωνικές Προεκτάσεις του Διαδικτύου Σήμερα» περιέχει τις εισηγήσεις διακεκριμένων νομικών και άλλων επιστημόνων που συμμετείχαν σε αυτό και το κεντρικό θέμα είναι η διερεύνηση των ποικίλων διαστάσεων των επιπτώσεων που επιφέρει το Διαδίκτυο στο Δίκαιο και στην Κοινωνία. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από τον Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου της Σχολής Νομικών Επιστημών του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και με την υποστήριξη της Ένωσης e-ΘΕΜΙΣ, στις 7 και 8 Ιουνίου 2013 στη Θεσσαλονίκη.

Η κεντρική οπτική του συνεδρίου εστιάζεται στις νέες τεχνολογίες που διαμορφώνουν την εικόνα του σύγχρονου Διαδικτύου και τις επιπτώσεις που έχουν αυτές για το δίκαιο και την κοινωνία. Συγκεκριμένα, η πρώτη θεματική ενότητα παρουσιάζει εισηγήσεις που επικεντρώνουν στη φύση του Διαδικτύου ως νέου επικοινωνιακού μέσου, ενώ η δεύτερη θεματική ενότητα παρουσιάζει ζητήματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο. Ακολουθεί μια τρίτη ενότητα που εξετάζει ζητήματα που αφορούν τη σχέση τεχνολογίας και δικαίου, ενώ η επόμενη ενότητα εξετάζει ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας. Παραπέρα, παρουσιάζονται εισηγήσεις που αφορούν την επικοινωνία στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας και του θεάματος, ενώ το βιβλίο κλείνει με ζητήματα ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Ο τόμος των πρακτικών του συνεδρίου με θέμα «Νομικές και Κοινωνικές Προεκτάσεις του Διαδικτύου Σήμερα» περιέχει τις εισηγήσεις διακεκριμένων νομικών και άλλων επιστημόνων που συμμετείχαν σε αυτό και το κεντρικό θέμα είναι η διερεύνηση των ποικίλων διαστάσεων των επιπτώσεων που επιφέρει το Διαδίκτυο στο Δίκαιο και στην Κοινωνία. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από τον Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου της Σχολής Νομικών Επιστημών του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και με την υποστήριξη της Ένωσης e-ΘΕΜΙΣ, στις 7 και 8 Ιουνίου 2013 στη Θεσσαλονίκη.

Η κεντρική οπτική του συνεδρίου εστιάζεται στις νέες τεχνολογίες που διαμορφώνουν την εικόνα του σύγχρονου Διαδικτύου και τις επιπτώσεις που έχουν αυτές για το δίκαιο και την κοινωνία. Συγκεκριμένα, η πρώτη θεματική ενότητα παρουσιάζει εισηγήσεις που επικεντρώνουν στη φύση του Διαδικτύου ως νέου επικοινωνιακού μέσου, ενώ η δεύτερη θεματική ενότητα παρουσιάζει ζητήματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο. Ακολουθεί μια τρίτη ενότητα που εξετάζει ζητήματα που αφορούν τη σχέση τεχνολογίας και δικαίου, ενώ η επόμενη ενότητα εξετάζει ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας. Παραπέρα, παρουσιάζονται εισηγήσεις που αφορούν την επικοινωνία στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας και του θεάματος, ενώ το βιβλίο κλείνει με ζητήματα ηλεκτρονικού εγκλήματος.

 

 

Cyberlaw in Greece

Kluwer Law International, 2016 – 290 σελίδες
Derived from the renowned multi-volume International Encyclo-
paedia of Laws, this practical guide to cyber law – the law affecting information and communication technology (ICT) – in Greece covers every aspect of the subject, including intellectual property rights in the ICT sector, relevant competition rules, drafting and negotiating ICT-related contracts, electronic transactions, privacy issues, and computer crime. Lawyer s who handle transnational matters will appreciate the detailed explanation of specific characteristics of practice and procedure.
Following a general introduction, the book assembles its information and guidance in seven main areas of practice: the regulatory framework of the electronic communications market; software protection, legal protection of databases or chips, and other intellectual property matters; contracts with regard to software licensing and network services, with special attention to case law in this area; rules with regard to electronic evidence, regulation of electronic signatures, electronic banking, and electronic commerce; specific laws and regulations with respect to the liability of network operators and service providers and related product liability; protection of individual persons in the context of the processing
of personal data and confidentiality; and the application of substantive criminal law in the area of ICT.
Its succinct yet scholarly nature, as well as the practical quality of the information it provides, make this book a valuable time-saving tool for business and legal professionals alike. Lawyers representing parties with interests in Greece will welcome this very useful guide, and academics and researchers will appreciate its value in the study of comparative law in this relatively new and challenging field.

 

E-Publishing and Digital Libraries: Legal and Organizational Issues

IGI 2011

 

 

 

ΑΡΘΡΑ:

Πρόσβαση σε πειθαρχικούς φακέλους και προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Νομικές και κοινωνικές προεκτάσεις του διαδικτύου σήμερα

 

The development of E-Governance and the issue of digital inclusion in Greece with particular regard to the constitutional right of e-participation

 

Οι Άδειες Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

 

ISSRN’s PAPERS:

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2076202#reg